Αρχική H Εταιρεία Διοίκηση
Διοίκηση

Μετοχικό Κεφάλαιο: €1.115.054,70

 

Αρ. Μ.Α.Ε. Υπ.Εμπ.: 26490/06/Β92/08

 

Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 103ης/31.3.1992

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : Ματθαίος Τζιαμούρτας

 

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δασκαλάκης

 

Μέλη: Μελπομένη Βαμποράκη, Παρασκευάς Παναγάκης, Δημήτριος Μέττος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: Δημήτριος Μέττος

 

Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων: Μαρία Βέρρα

 

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


 

Πρόεδρος: Δημήτριος Μέττος

 

Μέλος: Γεωργία Δημητρακοπούλου

 

Μέλος: Μαρία Βέρρα