Αρχική H Εταιρεία
Η εταιρεία

Η International Α.Ε.Δ.Α.Κ ιδρύθηκε το 1992. Τον Ιούνιο του 2015 εξαγοράσθηκε το 100% των μετοχών της εταιρίας από την THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην New Mellon Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.).

Με την υπ' αριθμ. 253/7-3-2016 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την υπ' αριθμ. 31162/21-3-2016 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η αλλαγή επωνυμίας από "INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ" σε "THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ".